گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

گاه می ‌اندیشم

هر زمان که می‌اندیشیم و معنا را جستجو می‌کنیم، زیستن در جهان پدیدار را رها کرده ایم. پس «گاه هستیم، گاه می‌اندیشیم».

از کودکی کنجکاو بودم که بدانم چرا؟ و این کنجکاوی مرا به سوی ساینس (علم) و دیدن جهان از چشمیِ میکروسکوپ سوق داد و چراهای بیشتری در ذهنم شکل گرفت که برای پاسخ به آن ها عرفان را به حقیقت و کمال نزدیکتر دیدم؛ اما نتیجه آن ماجراجوییِ معرفتی، پناه آوردن به شک گراییِ فلسفی بود!

 

سوابق تحصیلی:

 • دکتری: عرفان و تصوّف دانشگاه سمنان (1394-1399)
 • کارشناسی ارشد:  عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور (1392-1394)
 • کارشناسی ارشد: بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه کردستان (سال1387- 1390)
 • کارشناسی: مهندسی گیاه­پزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه (سال 1383- 1387)

پایاننامه‌ها:

 • مبانی و مفروضات آرای عرفانی عین القضات همدانی، رساله دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
 • نقش ظهیرالدوله در تحولات تصوف دوره قاجار، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور.
 • جمع آوری و شناسایی قارچ های کلاهک دار آگاریک شهرستان کرمانشاه، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان.

کتاب ها:

 • عین القضات همدانی سنتدار سیه گلیمی و زنّارداری، تهران:  نشر نگاه معاصر، (1400).
 • ترجمه نظریه هنر اسلامی،  مفهوم زیبایی شناسی و ساختار معرفتی، ادهام محمد حنش، نشر نگاه معاصر، 1401.
 •  انسان، مشهد: نشر دیانت، (1390)

مقاله ها:

 •  Unity and plurality of religions from the perspectives of ʿAyn al-Quḍāt Hamedānī and ‘azīz al-dīn Nasafī, (2023), Religious Inquiries. Vol. 12, 117-13
 • بررسی و نقد کتاب کنش دینی و نوسازی عقل، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی (1401).
 • عرفان به مثابه هنر. ششمین فصلنامه نگاه آفتاب (1401).
 • مزایای تنهایی در هیاهوی نوگرایی، سومین فصلنامه نگاه آفتاب (1400).
 • جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین القضات همدانی، آینه معرفت (1399)، ش 2: صص 19-38.
 •  بررسی تطبیقی نخستین عهد الهی در متون زرتشتی، قرآن کریم و عرفان قبالایی (از منظر خصوصیتها و کارکردها)، اندیشه دینی (1398)، ش 72: صص 3-22.
 • مبانی عرفانی هستیشناسی عینالقضات همدانی، پژوهش های ادب عرفانی (1398)، ش 41: صص 23-44.
 • عینیت معرفت شهودی در عرفان اسلامی، عرفانیات در ادب فارسی(1398)، ش 38: صص 21-38.
 • ولایت در اندیشه حکیم ترمذی و ملاصدرا، مطالعات کلامی (1397)،  ش 1: ص 65.
 • نیل به کمال در نظریه‌های‌ انسان کامل ابن‌عربی و انگیزش آبراهام مزلو، پژوهشنامه عرفان (1397)،  ش 19: صص 1-20.
 • نقدی بر کتاب عرفان و فلسفه، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(1397)، ش 59: صص 209-229.
 • منازل عرفانی در «رساله‌الطیر» احمد غزالی، عرفانیات در ادب فارسی(1396)، ش 31: صص 90-109.
 • ظهیرالدوله: نوسازی تصوف با اغراض تجدد در انجمن اخوت، مطالعات تاریخ فرهنگی (1395)، ش 28: صص 101-121.
 • تجلی آیه "الست" در غزلیات حافظ شیرازی و ارتباط معنایی آن با  فطرت، عشق و امانت الهی، عرفانیات در ادب فارسی(1395)، ش 23: صص 186-208.
 • نقدی بر کتاب تصوف و ساختارشکنی: بررسی تطبیقی آرای دریدا و ابنعربی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(در دست چاپ).
 •  نقدی بر کتاب تصوف 1، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی(در دست چاپ).
 • کمک به شناسایی قارچ‌های آگاریک کرمانشاه (تیره‌های Bolbitiaceae، Entolomataceae و Strophariaceae). رستنیها (ISI)، سال چهاردهم، شماره 2، 1392.
 • کمک به شناسایی قارچ های آگاریک کرمانشاه (2) تیرههایAgaricaceae ،Inocybaceae ،Pluteaceae و Polyporaceae، رستنیها (ISI)، سال شانزدهم، شماره 1، 1394.
 • اسرار قارچ ها، مجله دانشمند.
 • کثرت گرایی دینی در اندیشه های عرفانی عین القضات همدانی، دومین همایش بین المللی صلح و حل منازعه، دانشگاه تهران، (1399).
 •  پیوند عرفان و اخلاق انسانی در تصوف صفی علیشاهی، نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی دانشگاه زاهدان (1397).
 • نظریه انگیزش مزلو و ارتباط آن با خودشناسی و فقر در کشف المحجوب هجویری، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران. (1395).
 • اهمیت زیارت قبور اولیاء الله در عرفان اسلامی و تأثیرات آن بر سلامت روانی»، نخستین همایش ملی عرفان اسلامی در آموزه های رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی گناباد، (1394).
 • جمع آوری و شناسایی قارچ‌های آگاریک شهرستان کرمانشاه»، بیستمین کنگره گیاه­پزشکی ایران، شیراز، (1390).